MYSLIVOST

 

  Zákon o myslivosti č.449/2001 § 44

   Držitel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého
   plemene uznaného 
Mezinárodní kynologickou federací-FCI s průkazem původu, který složil příslušnou
   zkoušku z výkonu. 

   Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.   

   Prováděcí vyhláška MZe. č. 244/2002 

   a předpisy vydané na její realizování ukládají uživatelům myslivecké honitby používat při výkonu práva
   myslivosti lovecky upotřebitelné psy.
   

   Prováděcí vyhláška MZe. č. 1/2002  (č.j. 6725/2002-5050)

   Na základě tohoto pověření k organizování zkoušek psů z výkonu ze dne 1. července 2002 vydaným pod
   č. j. 6725/2002-5050 je Českomoravská myslivecká jednota-ČMMJ pověřena organizováním zkoušek
   lovecké upotřebitelnosti. 

   Zkoušky lovecké upotřebitelnosti

    Prokazuje se jimi způsobilost loveckých psů vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné
   pro výkon práva myslivosti. Těmito činnostmi se rozumí:

  • vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře
  • vyhledání živé spárkaté zvěře
  • dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře
  • norování  

   Zkušební řád pro zkoušky ohařů

   Podmínkou účasti psa na zkouškách, kromě zkoušek vloh (ZV) je předcházející účast na jarním svodu,
   která musí být zapsaná v průkazu původu. 
 

   Framovy úspěšně složené lovecké zkoušky 

"Pes není smyslem života, ale dává životu smysl." 

 

Fram Tajemství Karpat