LOVECKÉ  ZKOUŠKY  OHAŘŮ  -  VŠESTRANNÉ   ZKOUŠKY (VZ)

 

   Všestranné zkoušky (VZ)

    (převzato ze zkušebního řádu pro zkoušky ohařů)
 • kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře
  a pro vyhledávání (dovoluje-li to zákon) a dosled spárkaté zvěře, a to ve všech přírodních
  podmínkách
 • všestranné zkoušky se konají na poli, v lese a ve vodě
 • VZ ohařů jsou dvoudenní a zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena
 • na zkouškách se zkouší přirozený způsob lovu na drobnou zvěř a v ojedinělých případech,
  kdy zde zvěř není, se vypouští zvěř živá pernatá nebo srstnatá zvěř z umělého chovu
 • zvěř se vypouští ve zcela výjimečných případech do prostoru konání zkoušek, nikoliv přímo
  před psy
 • vypouštěná zvěř musí být zdravá, v kondici, nesmí být poraněná
 • psi se dále zkouší na předem usmrcené zvěři spárkaté a předem usmrcené drobné zvěři srstnaté,
  pernaté a lišce; není-li k dispozici zajíc, lze použít dospělého králíka z domácího chovu,
  odpovídajícího zbarvením zajíci
 • všestranných zkoušek se mohou účastnit pouze psi, kteří před tím úspěšně složili podzimní
  nebo lesní zkoušky

    Vedle základních dovedností vyžadovaných vyhláškou musí pes prokázat, že je poslušný, ovladatelný
    a schopný pracovat v kolektivu dalších psů. Při zkouškách prokazuje i své vrozené vlohové vlastnosti.
 

    Na všestranných zkouškách se u psa hodnotí:

   1. práce v poli

   společný hon, hledání (systém, rychlost, vytrvalost), vystavování, postupování, nos, klid před zvěří
   pernatou, klid před zvěří srstnatou, chování po výstřelu, dohledávka střelené a pohozené zvěře
   pernaté a srstnané, vlečka se zvěří pernatou, poslušnost
   MAX počet bodů v poli: 236

   Pes musí v poli prokázat, že je při lovu schopen: 

 • zvěř vyhledávat a v případě najití zvěře ji vystavit a umožnit tak její ulovení
 •  smrcenou, postřelenou nebo jinak zraněnou drobnou zvěř musí pes dohledat a přinést
 • součástí polní práce je i přinášení kachny z hluboké vody 

    2. práce ve vodě
    ochota k práci v hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávka střelené
    nebo postřelené kachny v rákosí, poslušnost 
    MAX počet bodů ve vodě: 72

    Pes musí ve vodě prokázat:

 • že se nebojí vody, umí dobře plavat, že vodní pernatou zvěř je schopen na vodních plochách
  a v přírodních krytech u vody vyhledávat, a umožnit tak její ulovení
 • usmrcenou, postřelenou nebo jinak zraněnou vodní zvěř musí ve vodě a přilehlých krytech
  dohledat a přinést
 • zkouší se na vodních plochách (rybnících, jezerech atd.) v přírodních podmínkách (vybetonované
  nádrže nejsou vhodné, ale nejsou vyloučené)
 • vodní plocha musí mít dostatečnou šířku a hloubku, aby pes mohl prokázat, že umí dobře plavat
 • při vodní práci se použije divoká kachna nebo lyska, popřípadě domácí kachna velikostí
  a zbarvením podobná divoké
 • při klubových všestranných zkouškách a MKP se zadáním čekatelství titulu CACIT musí pes přijít
  do styku se živou kachnou a prokázat práci na živé kachně
 • ohař, který práci na živé kachně neprokáže, nemůže získat čekatelství titulu CACIT a Res. CACIT.
  U této disciplíny se v tabulce uvede “Pracoval na živé kachně”
 • pokud práci na živé kachně neprokáže, může mu být udělen pouze titul CACT a Res. CACT


     3. práce v lese
     přinášení lišky přes překážku, šoulačka s odložením, práce na pobarvené stopě (vodič, oznamovač
     vč hlasitého, hlasič), vlečka se zvěří srstnatou, vlečka s liškou, vyhledávání zvěře v houštinách, slídění,
     dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté zvěře, dohledávka pohozené lišky, chování
     a stanovišti, vodění na řemeni 
    MAX počet bodů v lese: 144


     Pes musí v lese prokázat:

 • že je schopen zvěř vyhledávat a v případě, že se zvěř v jím prohledávaném terénu nachází,
  je schopen ji vypracovat tak, aby umožnil její ulovení
 • usmrcenou, postřelenou nebo jinak zraněnou drobnou zvěř musí pes dohledat a přinést
  a dále spárkatou zvěř dosledovat
 • zároveň prokazuje svoji schopnost dohledat a přinést lišku, kterou přináší i přes překážky


     4. přinášení
     pernaté zvěře, srstnaté zvěře, lišky
     MAX počet bodů z přinášení: 48

     MAX celkový počet bodů: 500

 

     Fram složil  "Všestranné zkoušky " 15.-16.08.2015, t.j. ve svých 27 měsících  

 

                                                                                                       

 • Místo zkoušky:       Bartošovie, Pustějov, Ženkláva
 • Rozhodčí:                
 • Vůdce Frama:        Hana Jašíčková
 • Cena:                     II.
 • Body:                     425
 • Místo:                    12 (dokončilo 14 z 24 psů)

  Fotografie z průběhu Framové "Všestranné zkoušky "

 

Fram Tajemství Karpat